§1. Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie:
Regulamin – Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis GetSkins.pl, dostępny pod adresem internetowym GetSkins.pl
Serwis – Strona internetowa pod adresem GetSkins.pl, która świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
Administrator (Usługodawca) – właściciel Serwisu – MT GLOBALPROJEKT SP.J., ul. Fatimska 41A/310, 31-831 Kraków, NIP: 6783170677, odpowiada za zarządzanie i prowadzenie Serwisu
Użytkownik – osoba, która zarejestrowała się w serwisie internetowym GetSkins.pl za pomocą konta steam lub rejestracji manualnej, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Serwisu
Usługa (Skiny) – Skiny – skórki, czyli zbiór plików, ustawień graficznych, które są wykorzystywane w grze Counter Strike: Global Offensive oraz H1Z1.
Producent - firma Valve Corporation, do której należą udostępniane w sklepie Przedmioty.

§2. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem GetSkins.pl
 • Do korzystania z usług serwisu GetSkins Klient musi posiadać w pełni aktywne konto na platformie Steam, które nie posiada żadnych ograniczeń handlowych na platformie Steam.
 • Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z Valve, Counter Strike: Global Offensive, czy też Steam.

§3. Zasady korzystania z Serwisu

 • Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Korzystając z Usług Serwisu Użytkownik akceptuje jednocześnie niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania go.
 • Do skorzystania z Serwisu niezbędne jest zalogowanie się w Serwisie za pomocą platformy Steam lub ręcznej rejstracji konta za pomocą formularza podanej na Stronie Internetowej.
 • Dokonując rejestracji Konta w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 • Podczas korzystania z Usług Serwisu, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność karno-cywilną w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
 • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek błędów w systemie serwisu. W przypadku wykrycia błędu,Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego za pomocą zakładki "Kontakt".
 • Użytkownik ma prawo zwrócić zakupioną Usługę w Serwisie otrzymując zwrot wirtualnych środków na konto w serwisie, pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w wysokości zależnej od zakupionej usługi zaczynając od 10% do 40%. Podczas zwrotu brana jest pod uwagę cena przedmiotu podczas zakupu.
 • Usługa nieodebrana w ciągu 15 dni zostaje uznana za wykonaną.
 • Oficjalnym pośrednikiem płatności w Serwisie jest firma http://Homepay.pl/
 • Odpowiedzialność za doładowanie kontapokrywa firma Homepay.
 • Regulamin pośrednika dostępny jest pod adresem: http://homepay.pl/regulamin

§4. Reklamacje

 • Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, do 7 dni od momentu rozpoczęcia ich realizacji
 • Reklamacje można złożyć przesyłając ją w formie pisemnej na adres: Regina Opaluch, ul. Marii Konopnickiej 8F/3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
 • Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail do ewentualnej korespondencji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia.

§5. Odstąpienie od umowy

 • Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zamówienia Usługi.
 • W przypadku odebrania zamówionej Usługi, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje usługoodbiorcy.
 • Odstępując od umowy Użytkownik otrzymuje zwrot wirtualnych środków do swojego wirtualnego portfela w serwisie GetSkins.pl.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Regina Opaluch, ul. Marii Konopnickiej 8F/3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

§6. Postanowienia końcowe

 • Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji i zastępuje obowiązujące regulaminy Serwisu.
 • Niniejszy Regulamin może być zmieniony bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Serwis dokłada wszelkich starań i korzysta z bezpiecznych systemów, w celu zapewnienia komfortu i poczucia bezpieczeństwa swoim Użytkownikom.
 • W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Serwis w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, o czym mowa w pkt 2 powyżej, poprzez przesłanie listu na adres siedziby firmy GetSkins.pl, w ciągu 14 dni od otrzymania listu konto użytkownika zostanie usunięte z bazy serwisu.
 • W celu usprawnienia procesu logowania do Serwisu oraz jego działania strona może zapisywać pliki typu „cookie” na dysku komputera Klienta.

§7. Polityka Prywatności

Kliknij, by przejść do polityki prywatności.